home > ภาษาไทย > เทศการณ์ประเพณีไทย

วันโกนและวันพระ

วันโกน คือ วัขขึ้น 7 ค่ำกับ 17 ค่ำ และวันแรม 7 ค่ำกับ 14 ค่ำ ของทุกเดือน (หรือ วันแรม 13 ค่ำ หากตรงกับเดือนขาด)ซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ1วัน วันพระ คือ วันขึ้น 8 ค่ำกับ 15 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำกับ 15 ค่ำ ของทุกเดือน(หรือวันแรม 14 ค่ำ หากตรวกับเดือนขาด)

ประวัติความเป็นมา ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่ เขาคิชกูฏ ใกล้เมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้น พระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลว่า นักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในศาสนาของเขา แต่พระพุทธศาสนานั้นยังไม่มี พระพุทธเจ้าจึงทรงอณุญาตให้พระสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสาร และเมื่อพระพุทธศาสานาได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวมาเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีล ปฏิบัติธรรม ประกอบบุญกุศล และกระทำกิจของสงฆ์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ข้อควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

1. ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า รักษาศีล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม

2. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด งดเว้นอบายมุข

3. ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

4. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

กลับไปหน้าแรก
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแข่งเรือ จ.บุรีรัมย์
การตักบาตรเทโว
วันสำคัญ วันสงกรานต์
ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม จ.นครพนม
ประเพณีทำขวัญข้าวของชาวนา
ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี
ประเพณีลอยโคม จ.เชียงใหม่
จ.อุบลราชธานี
บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
แห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
แห่เทียนพรรษา
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ.
วันสำคัญ วันสงกรานต์
วันสำคัญ วันออกพรรษา
วันสำคัญ วันมาฆบูชา
วันสำคัญ วันโกนและวันพระ
วันขึ้นปีใหม่
วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
การของเด็กไทย เล่นโพงพาง
การของเด็กไทย เล่นหมากเก็บ
การของเด็กไทย เล่นตี่จับ
การเล่นของเด็กไทย เล่นเดินกะลา
การของเด็กไทย เล่นจ้ำจี้
การเล่นของเด็กไทย เล่นรีรีข้าวสาร
การของเด็กไทย เล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ
ตรุษจีนในประเทศไทย
 

วีซ่าประเทศต่างๆ บาหลี อินโดเนเซีย เที่ยวอเมริกา ประเพณีไทย อาชีพของคนไทย อาหารไทย ท่องเที่ยวภาคใต้ ท่องเที่ยวภาคเหนือภาคอีสาน กรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศไทยภาคตะวันออก รับสมัครงาน ละครโทรทัศน์ ปฎิทินข่าว

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button