home > ภาษาไทย > เทศการณ์ประเพณีไทย

การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม

มาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า มาฆปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3 ถือว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

1. พระสงฆ์จำนวน 1250 ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า

2. พระสงเหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น แลได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง การบวชชนิดนนี้เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

3. พระสงฆ์จำนวน 1250 ได้เดินทางมาประชุมพร้อมกันโดยมได้นัดหมาย

4. วันที่มาประชุมกันตรงกับวันเพ็ญเดือน มาฆะ (วันเพ็ญเดือน3) ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ประการได้แก่ 1. ละเว้นความชั่วทั้งปวง 2. ทำความดีให้ถึงพร้อม 3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

ประวัติในการประกอบพีธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

การมีประเพณีมาฆบูชานี้ แต่เดิมไม่เคยทำมา พึ่งเกืดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่หัว ทรงตามแบบโบราณบัณฑิตนิยมไว้ว่า วันมาฆบุรมีพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆเต็มบริบูรณ์ เป็นวันที่พระอรหันต์จำนวน 1250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันด้วยองค์สี่ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ เป็นการประชุมใหญ่และอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา จึงได้ถือเอาเหตุนั้นกอบการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 1250 รูปนั้น ให้เป็มที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสังเวช

การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

ประชาชนจะจัดเตรียมเครื่องสัการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน ไปพร้อมกันที่วัดในเวลาเย็นหรือค่ำ เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชา การประกอบพิธีกรรมจะทำที่โบสถ์ เพราะหลังจากฟังโอวาทและสวดมนต์เสร็จแล็ว จะทำการเวียนเทียนรอบโบสถ์ ในการเดินเวียนเทียนรรอบโบสถ์ จะกระทำ3รอบ โดยเวียนไปทางขวาเรียกว่า เวียนแบบทักขิณาวัฏ ในขณะเดินเวียนเทียน ต้องทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบและแน่วแน่อยู่กับบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระสังฆคุณ ไม่ควรส่งเสียงพูดคุยเสียงดังหรือเดินแซงผู้ที่เดินนำอยู่ข้างหน้า

 

กลับไปหน้าแรก
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแข่งเรือ จ.บุรีรัมย์
การตักบาตรเทโว
วันสำคัญ วันสงกรานต์
ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม จ.นครพนม
ประเพณีทำขวัญข้าวของชาวนา
ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี
ประเพณีลอยโคม จ.เชียงใหม่
จ.อุบลราชธานี
บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
แห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
แห่เทียนพรรษา
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ.
วันสำคัญ วันสงกรานต์
วันสำคัญ วันออกพรรษา
วันสำคัญ วันมาฆบูชา
วันสำคัญ วันโกนและวันพระ
วันขึ้นปีใหม่
วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
การของเด็กไทย เล่นโพงพาง
การของเด็กไทย เล่นหมากเก็บ
การของเด็กไทย เล่นตี่จับ
การเล่นของเด็กไทย เล่นเดินกะลา
การของเด็กไทย เล่นจ้ำจี้
การเล่นของเด็กไทย เล่นรีรีข้าวสาร
การของเด็กไทย เล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ
ตรุษจีนในประเทศไทย
 

วีซ่าประเทศต่างๆ บาหลี อินโดเนเซีย เที่ยวอเมริกา ประเพณีไทย อาชีพของคนไทย อาหารไทย ท่องเที่ยวภาคใต้ ท่องเที่ยวภาคเหนือภาคอีสาน กรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศไทยภาคตะวันออก รับสมัครงาน ละครโทรทัศน์ ปฎิทินข่าว

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button