home > ภาษาไทย > เทศการณ์ประเพณีไทย

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกันกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 คำกลางเดือน7 หรือราวเดือนมิถุนายน

วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า วิสาขปุรณนีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือน6) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นได้แก่

1. เป็นวันประสูติ ของพระพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวันซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ แคว้นสักกะ

2. เป็นวันตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ณ ร่มศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนนิคม แคว้นมคธ โดยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการได้แก่

1. ทุกข์ คือ หนทางที่ทำให้เกิดทุกข์

2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

3. นิโรธ คือ การดับทุกข์

4. มรรค คือ หนทางให้ถึงการดับทุกข์

ทั้งสี่ข้อนี้ถือเป็นสัจ ธรรม เรียกว่าอริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นสัจธรรมชั้นสูงประเสริฐกว่าสัจธรรมทั่วไป

3. เป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ณ ต้นสาละคู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ รวมพระชนม์อายได้ 80 พรรษา

เหตุการณ์ทั้งสามนี้ เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอย่างเดียวกัน นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ เราจึงกำหนดวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบหลักธรรม แล้วนำมาสอนชาวโลกนั้นมิอาจประมาณได้

เมื่อถึงวันวิสาขบูชา ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน ชาวพุทธจะประกอบพิธีกรรมตามประเพณีนิยมดังนี้

1. ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ รักษาศีล

2. ประกอบพิธีเวียนเทียน

3. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

กลับไปหน้าแรก
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแข่งเรือ จ.บุรีรัมย์
การตักบาตรเทโว
วันสำคัญ วันสงกรานต์
ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม จ.นครพนม
ประเพณีทำขวัญข้าวของชาวนา
ประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี
ประเพณีลอยโคม จ.เชียงใหม่
จ.อุบลราชธานี
บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
แห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
แห่เทียนพรรษา
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ.
วันสำคัญ วันสงกรานต์
วันสำคัญ วันออกพรรษา
วันสำคัญ วันมาฆบูชา
วันสำคัญ วันโกนและวันพระ
วันขึ้นปีใหม่
วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
การของเด็กไทย เล่นโพงพาง
การของเด็กไทย เล่นหมากเก็บ
การของเด็กไทย เล่นตี่จับ
การเล่นของเด็กไทย เล่นเดินกะลา
การของเด็กไทย เล่นจ้ำจี้
การเล่นของเด็กไทย เล่นรีรีข้าวสาร
การของเด็กไทย เล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ
ตรุษจีนในประเทศไทย
 

วีซ่าประเทศต่างๆ บาหลี อินโดเนเซีย เที่ยวอเมริกา ประเพณีไทย อาชีพของคนไทย อาหารไทย ท่องเที่ยวภาคใต้ ท่องเที่ยวภาคเหนือภาคอีสาน กรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศไทยภาคตะวันออก รับสมัครงาน ละครโทรทัศน์ ปฎิทินข่าว

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button