home > ภาษาไทย > อาชีพ และ การดำรงชีวิตของคนไทย

แนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" กับวิถีชีวิตคนไทย

แนวคิดความพอกินพอใช้ ที่จะให้คนไทยต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในยุคไอเอ็มเอฟนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้สรุปว่า คนไทยเรานั้นควรจะยึดความพอกินพอใช้เป็นที่ตั้ง มีการดำรงชีวิต ที่เฉลียวฉลาด และอยู่ร่วมกันด้วยความรักและสามัคคี ในสภาวการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่ำ และมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก คนงานที่เคยทำงานในกรุงเทพ ฯ ก็จะต้องกลับภูมิลำเนาของตน ฉะนั้นแนว พระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้พระองค์ทรงต้องการเห็นเกษตรกรดำรงชีวิตได้อย่างปกติตามอัตภาพคือความพอดี หนึ่งในหลักการของทฤษฎีใหม่นี้ คือการ มีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน

สำหรับประเทศไทย เชื่อกันว่าปลูกข้าวมาก่อนประเทศอื่นใดในโลก มีแม่โพสพเป็นเทพธิดา แห่งข้าว เมื่อข้าวตั้งท้องชาวบ้านเชื่อว่าแม่โพสพมีอาการเหมือนคนแพ้ท้อง ชาวนาจึงจัดให้มีพิธีทำขวัญข้าวขึ้น นอกจากนี้ยังมีพิธีแรกเกี่ยว และพิธีรับขวัญข้าวด้วย จะเห็นได้ว่า ข้าว มีความผูกผันกับ วิถีชีวิต คนไทยมานานมาก ชาวนาส่วนใหญ่ปัจจุบันประสบปัญหาความยากจนข้นแค้นที่ยังมีอยู่ทั่วไปในหมู่ชาวนาไทย เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาตลอด ซึ่งมีความสำคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างยิ่ง สังเกตว่า ถ้าข้าวดีมีราคาสูงก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นชาวนาก็ จะมีชีวิตดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาข้าวตกต่ำประชากรส่วนใหญ่ก็จะยากจนลง และมีผลกระทบ ไปถึงกลไกการบริหารประเทศของรัฐบาลเป็นอย่างมาก ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง สืบเนื่องมาจากแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมากเกินไป จนละเลยการพัฒนาประเทศทางการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ละทิ้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร แรงงาน ฝีมือทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างไร้ประโยชน์

นับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตร อันยาวไกล และมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงให้ความสำคัญ แก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว โดยให้เกษตรกรมีความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เคร่งเครียด กับการเร่งรัดให้เกิดความเจริญโดยเร็ว และสิ่งสำคัญคือ ทรงช่วยเหลือราษฎรในภาคเกษตรให้สามารถพึ่ง ตนเองได้ดังพระราชดำรัสที่ว่า
"ความจริงจะเป็นเสือนั้น ไม่สำคัญ สำคัญที่เราอยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจที่เป็นอยู่อย่างพอมี พอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในงานเกษตรกรรมรวมทั้งการวิจัยเรื่องข้าว พยายามทำทุกวิถีทางให้เกษตรกรมีข้าวพอกิน เพราะว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยเปรียบเสมือนว่า ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของพระองค์ พระองค์ได้ทรงไว้ซึ่ง พระอริยภาพ และพระปรีชาญาณเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ดั่งพระราชดำรัสอีกตอนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบาก อยู่ไม่ใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่น ๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป

"ทฤษฎีใหม่" เป็นทฤษฎีว่าด้วยการบริหารการจัดที่ดิน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยแบ่งพื้นที่เป็นนาข้าว 30 ส่วน พืชสวน พืชไร่ 30 ส่วน สระน้ำ 30 ส่วน และ ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 10 ส่วน ซึ่งเกษตรกรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติในทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ สามารถเลี้ยงตัวเองได้พอเพียง เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสร้างความสามัคคีใน ท้องถิ่น

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ "ทฤษฎีใหม่" ถือเป็นทางเลือกที่สามารถสร้างงาน สร้างเงิน ให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับกลุ่มคนผู้ว่างงานได้อย่างแน่นอน เพราะนาข้าวยังคงมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นปากท้องของประชาชนทั้งประเทศ.

วีซ่าประเทศต่างๆ บาหลี อินโดเนเซีย เที่ยวอเมริกา เทศการณ์ประเพณีไทย อาชีพ และ การดำรงชีวิตของคนไทย เมนูอาหารไทย 14 จังหวัดภาคใต้ อาทิ ภูเก็ต กะบี่ พังงา สุราช สมุย ภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน กรุงเทพฯ ภาคตะวันออก รับสมัครงาน ละครโทรทัศน์ ปฎิทินข่าว

Oops!

It looks like you don't have flash player 6 installed. Click here to go to Macromedia download page.


AddThis Social Bookmark Button